Payment and Cancellation  Policy

หากท่านการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เงินคืนจะถูกโอนกลับไปที่บัตรเครดิตที่ท่านใช้ชำระ 

การล่องเรือสำราญ 1 – 4 คืน ค่าธรรมเนียมยกเลิก/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 75 วัน หรือมากกว่า 5% ของราคาตั๋วเรือ+USD100
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 – 74 วัน 55% ของราคาตั๋วเรือ
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 60 วัน 80% ของราคาตั๋วเรือ
ยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ไม่คืนเงิน

*ไม่รวมถึง Non-Refundable Deposit_

การล่องเรือสำราญมากกว่า 5 คืน ค่าธรรมเนียมยกเลิก/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน หรือมากกว่า 5% ของราคาตั๋วเรือ+USD350
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 75 – 89 วัน 30% ของราคาตั๋วเรือ
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 – 74 วัน 55% ของราคาตั๋วเรือ
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 60 วัน 80% ของราคาตั๋วเรือ
ยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ

  1. การเดินทางหมายถึง วันแรกที่เรือออกเดินทาง
  2. หากยกเลิกหลังจากที่เรือออกเดินทางแล้ว หรือ ผู้โดยสารไม่มาขึ้นเรือในเวลาที่กำหนด จะไม่มีการคืนเงิน หรือ ค่าชดเชย
  3. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง เส้นทาง ประเภทห้องพัก จะถือว่าเป็นการยกเลิกและจองใหม่
  4. การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง จะมีค่าธรรมเนียม USD100 ต่อครั้ง