Payment and Cancellation  Policy

นโยบายการยกเลิกและคืนเงิน

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน มีค่าธรรมเนียม USD100-USD450 ต่อคน (ยกเว้นตั๋วแบบ Free Cancellation)
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 – 30 วัน มีค่าธรรมเนียม 50% ของราคาตั๋วเรือ
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน มีค่าธรรมเนียม 100% ของราคาตั๋วเรือ (ไม่มีการคืนเงิน)
  4. ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต การยกเลิกจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 3% ของยอดเงินที่ชำระเข้ามาแล้ว
  5. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเส้นทางและประเภทห้อง ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการยกเลิกล่าสุดได้ ในขั้นตอนของการเลือกห้องพักบนหน้าเวบไซต์

นโยบายการเปลี่ยนแปลงการจอง

  1. เปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนเรือ มีค่าธรรมเนียม USD100-USD450 ต่อคน และต้องชำระส่วนต่างราคาห้องพักใหม่
  2. เปลี่ยนห้องพัก ไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ต้องชำระส่วนต่าง ราคาห้องพักใหม่
  3. เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร ไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ต้องมีผู้เดินทาง อย่างน้อย 1 คน ที่ไม่เปลี่ยนชื่อ
  4. ทุกคำขอการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 90 วัน
  5. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเส้นทางและประเภทห้อง ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการยกเลิกล่าสุดได้ ในขั้นตอนของการเลือกห้องพักบนหน้าเวบไซต์